September 27, 2022

Shopee

ช่วยโลกที่กำลังป่วย ด้วยการอุดหนุนร้านขายเสื้อผ้ามือสอง

ประโยชน์โดยตรงของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอันเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ก็คือการป้องกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งป้องกันภัยจากสภาพอากาศ ภัยจากของแหลมคม ภัยที่มาโดยสัตว์และแมลง แต่นอกจากคุณประโยชน์โดยตรงแล้วทุกวันนี้เสื้อผ้ายังเป็นเครื่องใช้ที่บ่งบอกถึงฐานะของผู้สวมใส่รวมถึงรสนิยมส่วนตัวอีกด้วย และด้วยเหตุนั้นเสื้อผ้าจึงเป็นแฟชั่นที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง รูปแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เสื้อผ้าเหล่านี้จึงถูกส่งต่อ ทิ้งขว้าง หรือเลิกใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองของมนุษย์เช่นนี้ ทำให้เกิดปัญหาขยะตามมา และการกำจัดขยะเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เว้นแต่มนุษย์จะช่วยกันหันมาจับจ่ายซื้อขายเสื้อผ้ามือสองให้มากขึ้น ช่วยโลกด้วยการใช้เสื้อผ้ามือสอง ปัจจุบันแนวคิดรักษ์โลกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรคำนึง ไม่ใช่เพียงการลดใช้ถุงพลาสติกเท่านั้นที่ควรพึงปฏิบัติ เพราะไม่ใช่ถุงพลาสติกอย่างเดียวที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ กล่าวคือการลดใช้ถุงพลาสติกเพียงอย่างเดียวแต่ไปเพิ่มขยะชนิดอื่นให้โลก...